A A A
Produkt należy do promocji: POSTUMENTY - PROMOCJA

P-FP-2002/A - PROMOCJA Postument

Postument żeliwny malowany proszkowo na kolor czarny z okrągłą podstawą. Nogi stołowe dla zapewnienia maksymalnej stabilności...

Read more


193,00 PLN netto 237,39 PLN bruttoWarranty: roczna

Delivery: 6 - 8 tygodni

Product available according to consumer's specifications


Ask a question

Product rates: 0 na 5 (Opinion: 0)   Add opinion

Notify your friend

  Add to price comparison

  Download PDF

Materiał wykonania żeliwo
Wysokość 108 cm
Średnica podstawy fi 45 cm
Przekrój kolumny fi 8 cm
Waga produktu 17 kg
Stopki regulacyjne tak
Maksymalna zalecana wielkość blatów fi 70 cm

Rękojmia
Procedura rozpatrywania reklamacji

 

1. W przypadku gdy rzecz sprzedana ma wady fizyczne lub prawne (rękojmia) konsument może zastosować uprawnienia przewidziane w Kodeksie Cywilnym. Konsument może skorzystać z tych uprawnień niezależnie od uprawnień przysługujących mu względem sprzedawcy a wynikających z przepisów ustawy konsumenckiej
2. Strony wyłączają uprawnienia wynikające z rękojmi gdy kupującym jest przedsiębiorca. W takim przypadku przedsiębiorcy przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji.
3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
4. Wada prawna ma miejsce wtedy, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;
5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy kupującemu. W przypadku sprzedaży rzeczy używanych strony ograniczają odpowiedzialność do jednego roku od dnia wydania rzeczy. Sprzedawca nie odpowiada jednak za wady, jeśli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
7. W przypadku zgłoszenia roszczeń z rękojmi konsument:

a) może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo w przypadku gdy wada jest istotna odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jednocześnie konsument zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę

b) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.8. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
9. Zgłoszenie zaistnienia wady konsument powinien niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o zaistnieniu wady określając dokładnie powstałą wadę oraz swoje żądanie w tym zakresie. Jeżeli konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
10. Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
Zapisy te stosuje się odpowiednio do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.
11. Naprawa lub wymiany rzeczy na nową od wad nastąpi niezwłocznie, w terminie niewynikającym z możliwości faktycznych oraz trudności naprawy lub dostępności wymienianej rzeczy.

§ 7
Gwarancja

 

1. Niezależnie od uprawnień Konsumenta co do rękojmi wynikających z Kodeksu Cywilnego, Kupujący jest uprawniony do korzystania z gwarancji producenta. Wszystkie zakupione towary posiadają gwarancję producenta. Warunki eksploatacji i użytkowania mebli dostarczane są wraz z towarem.

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie.

3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz wywołane innym czynnikiem zewnętrznym spowodowane przez użytkownika, a w szczególności uszkodzenia wynikłe na skutek:

a) niewłaściwego użytkowania wyrobu,

b) niezgodnego z instrukcją montażu i użytkowania,

c) naturalnego zużycia wyrobu,

d) mechanicznego uszkodzenia wyrobu

e) samowolnych napraw

f) przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez podmiot inny niż Sprzedający

g) transportu,

h) przeładunku oraz niewłaściwego składowania.

4. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia reklamowanego produktu w punkcie sprzedaży.

5. Zgłoszenie reklamacyjne należy przedstawić niezwłocznie po stwierdzeniu usterek, pisemnie na adres e-mail: info@demico.pl lub fax 32 35 13 213, pod rygorem nieważności. W zgłoszeniu powinien być podany opis usterek, numer faktury oraz data zakupu, zdjęcia uszkodzeń, na których są on dobrze widoczne.

6. Sprzedawca jako gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji uszkodzeń po obejrzeniu zdjęć, w szczególnych przypadkach Klient zobowiązany będzie do dostarczenia mebli do siedziby Sklepu Internetowego. Obowiązkiem Kupującego jest należyte zabezpieczenie towaru reklamowanego przed uszkodzeniami w trakcie transportu do siedziby Sklepu. Zwracany wadliwy towar winien zostać zaopatrzony we wszelkie dodatki, które Klient otrzymał przy dostawie (okablowanie, wkręty, zatyczki, instrukcje itp.).

7. Sklep Internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.Sprzedający zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu wadliwego na wyrób wolny od wad w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia wad fizycznych, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep Internetowy zwróci nabywcy równowartość ceny towaru (odstąpienie od umowy) lub za zgodą Kupującego zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

8. Jeśli rzecz ma wadę, Sklep w pierwszej kolejności usuwa wadę. Jeśli nie jest możliwe usunięcie przez Sklep wady, wymienia rzecz wadliwą na wolną od wad. Jeśli jest możliwe usunięcie wady, Kupujący ma uprawnienie wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad dopiero wówczas gdy Sklep usuwała wadę dwukrotnie, a rzecz wciąż posiada wadę.

9. Po wykonaniu naprawy lub wymiany produkt zostanie wydany Kupującemu w miejscu oddania produktu do naprawy. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi Kupujący.

10. Żaden spór dotyczący zakwestionowania wyrobu nie daje Kupującemu uprawnienia do zawieszenia lub odroczenia płatności.

11. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi Kupujący.